🏆3RD WORLDWIDE EYEBROW CHAMPIONSHOP - BROW EDUCATOR OF THE YEAR 2022🏆

ALGEMENE VOORWAARDEN

Brows by the browdoctor browbar

 

1.Algemeen

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling, opleiding en transactie tussen Brows by the Browdoctor en een klant waarop Brows by the Browdoctor deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 De klant behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Brows by the browdoctor het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 

2. AVG

2.1 Als je voor de eerste keer een afspraak maakt bij Brows by The Browdoctor, vragen wij een aantal gegevens van je die wij nodig hebben voor onze administratie. Deze gegevens bewaren wij in ons administratiesysteem. Wij gaan hier vertrouwelijk mee om volgens de richtlijnen van Algemene Verordening Gegevensbescherming en beschikt in het verlengde daarvan over een uitgebreid privacy beleid. Brows by the browdoctor is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt als, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Brows by the browdoctor verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. Door het verschijnen bij uw afspraak geeft u blijk kennis te hebben genomen van de bevestiging en akkoord te zijn gegaan met de daaraan verbonden algemene voorwaarden. Eveneens bevestigt u hiermee dat u aan geen van voornoemde allergieën lijdt.
2.2 Voor de behandeling wordt gevraagd of de klant toestemming geeft voor het maken van foto’s en/of video’s. Deze worden gebruikt voor promotiedoeleinden. Indien er geen toestemming wordt gegeven zullen wij geen beeldmateriaal gebruiken van de klant.

 

3. Behandeling

3.1 Brows by the browdoctor zal de overeengekomen behandeling zorgvuldig en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 
3.2 Eventueel gegeven behandelingstijden zijn indicatief. 
3.3 Cliënten kunnen zich op de hoogte stellen van de behandelprijzen en productprijzen via de website. 
3.4 In verband met veiligheids- en hygiënische redenen is het niet toegestaan om huisdieren en/of kinderen en of derde die geen behandelingen hebben mee te nemen in de salon. 

 

4. Betaling
4.1 Om een afspraak te boeken is er een non-refundable aanbetaling vereist van 50% van uw geboekte behandeling(en).
4.2 De aanbetaling wordt in geen geval geretourneerd. Ook niet bij overmacht vanuit de salonpartij. Het bedrag wordt dan geretourneerd in de vorm van een cadeaubon die één jaar geldig is, deze is alleen te besteden bij Brows by the browdoctor.      
4.3 Brows by The Browdoctor vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten voor de consument zichtbaar. 
4.4 Brows by the browdoctor vermeldt prijswijzigingen dertig (30) dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon en op de website.
4.5 De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. 
4.6 Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. 
4.7 De cliënt dient direct na afloop van de behandeling het resterende bedrag van de behandeling en eventuele producten contant of per pinbetaling te voldoen. 

 

5. Inlezen en formulieren
5.1 Klanten kunnen zich op de hoogte stellen van alle voor en nazorg via de website.
5.2 Klanten ontvangen uiterlijk 72 uur voor de afspraak een intake formulier per e-mail.
5.3 Zorg dat u deze 48 uur vòòr uw afspraak digitaal invul. U bent hier zelf verantwoordelijk voor.
5.4 Intake formulieren worden altijd 24-uur voor uw afspraak gecontroleerd mits Brows by the Browdoctor afwezig is. Hou er rekening mee dat wanneer wij vragen hebben, wij dit dezelfde dag laten weten. Hierdoor is het ten alle tijde zeer belangrijk dat u zich eerst inlees op de website m.b.t. allergieën, product gebruik etc. en kies voor de juiste behandeling.
5.5 Wanneer u uw intake formulier niet tijdig, na 24 uur voor uw afspraak of op locatie heef ingevuld en er bevinden zich problemen, wordt het volledige bedrag van uw geboekte behandeling in rekening gebracht.
5.6 Bij het uitblijven van betaling zullen wij na 3 herinneringen uw dossier uit handen geven. Alle bijkomende kosten zijn voor uw rekening.

 

6. Verplaatsen
6.1
Het is mogelijk om uw afspraak tot 24 uur van tevoren te verplaatsen.
6.2 Neemt u na 24 uur contact op voor het verplaatsen van de afspraak, dan wordt dit gezien als een no-show. De volledige behandeling wordt bij cliënte in rekening gebracht.
6.3 Bij het uitblijven van betaling zullen wij na 3 herinneringen uw dossier uit handen geven. Alle bijkomende kosten zijn voor uw rekening.

 

7. Annuleringen
7.1 Bij het annuleren van uw afspraak ontvangt u uw aanbetaling in geen geval terug.
7.2 Annuleert u uw afspraak na 24 uur voor uw afspraak, wordt het volledige bedrag van uw geboekte behandeling in rekening gebracht.
7.3 Bij het uitblijven van betaling zullen wij na 3 herinneringen uw dossier uit handen geven. Alle bijkomende kosten zijn voor uw rekening.

 

8. Te laat
8.1 Meer als 10 minuten te laat kan je afspraak vervallen en/of wordt de behandeling ingekort naar een behandeling die wèl nog mogelijk is.
8.2 Wanneer u geen behandeling meer wenst, dan brengen wij de kosten van uw geboekte behandeling in rekening.
8.3 Wanneer u te laat bent en geen enkele behandeling meer mogelijk is brengen wij de kosten van uw geboekte behandeling in rekening. Dit geld bij alle redenen voor het te laat zijn of andere plotselinge situaties waardoor de klant niet op tijd naar de afspraak kan komen.
8.4 Bij het uitblijven van betaling zullen wij na 3 herinneringen uw dossier uit handen geven. Alle bijkomende kosten zijn voor uw rekening.

 

9. No Show
9.1 No-show geldt voor alle verplaatsingen of annuleringen na 24 uur voor uw afspraak.
9.2 Bij een no-show zijn wij genoodzaakt om het resterende bedrag van uw geboekte behandeling in rekening te brengen.
9.3 Bij het uitblijven van betaling zullen wij na 3 herinneringen uw dossier uit handen geven. Alle bijkomende kosten zijn voor uw rekening.

 

10. overmacht
10.1 Brows by the browdoctor is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst indien er sprake is van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, ziekte van de trainer, verkeersstoring, verkeersongeval, weersinvloeden, natuurrampen, internetstoring, stroomstoring, brand, diefstal, overheidsmaatregelen, alsmede iedere andere situatie waarop Brows by the browdoctor geen (beslissende) controle kan uitoefenen.
10.3. In het geval dat Brows by the browdoctor de overeenkomst (deels) niet (tijdig) kan uitvoeren wegens overmacht, dan wordt de cliënt daarvan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld.

 

11. Aansprakelijkheid
11.1 Brows by The Browdoctor is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Brows by The Browdoctor is uitgegaan van door de client verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen en/of medicijngebruik.
11.2 Brows by The Browdoctor heeft het recht een schadevergoeding van je te eisen als je meubilair, apparatuur of producten van ons beschadigt. Diefstal melden we altijd bij de politie.

 

12. Garantie
12.1 Brows by The Browdoctor geeft de cliënt 48 uur garantie op de verrichte verf behandelingen.
12.2 Wanneer de verf is vervaagd binnen 48 uur mag cliënte kosteloos terugkomen.
12.3 Verder staan wij niet garant voor enige allergieën.

  

13. Aankoop webshop
13.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen vanaf de dag dat PostNL deze heeft afgeleverd volgens Track & Trace code.
13.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
13.3 Zij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het product wenst te behouden.
13.4 Als cliënte van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal zij het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren.
13.5 Verzendkosten zijn voor rekening van de klant. Dit geldt voor elke aankoop.
13.6 Wij leveren geen retour labels.
13.7 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
13.8 In geval van ontbinding zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft – excl. verzendkosten - zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontbinding terugbetalen.

 

14. Klachten
14.1 Als de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, gemeld worden aan Brows by The Browdoctor.
14.2 Wanneer de klacht op sociale media wordt geplaatst voordat er contact is opgenomen met Brows By The Browdoctor, worden deze klachten niet meer behandeld.

 

15. Cadeaubonnen
15.1 De cadeaubonnen zijn 1 jaar geldig.
15.2 Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar tegen geld.

 

16. Corona maatregelen
16.1 Indien contactberoepen sluiten i.v.m. coronamaatregelen of andere vormen van staatsgreep, waardoor Brows by The Browdoctor niet open kan, worden alle online en mondelinge afspraken via het onlinesysteem verschoven, of bevroren tot de maatregelen versoepelen en wij weer open mogen.
16.2. Indien contactberoepen gesloten zijn, zijn er geen refunds/restitutie mogelijk.

Brows by the browdoctor academy

 

Het opleidingsinstituut:

Brows by the browdoctor
Voorstraat 61 A 3201 BA Spijkenisse
KVK: 72803517

Kosten van de opleiding

 

 

1.1 Het opleidingsinstituut bepaalt de hoogte van het lesgeld en vermeldt dit duidelijk in de studiegids en op de website.
1.2 De offerte is 3 maanden geldig.

 

2. DE OPLEIDING

2.1 Het opleidingsinstituut verzorgt de opleiding zoals deze vermeld staat op de website of in uw offerte.
2.2 De overeenkomst tussen het opleidingsinstituut en de cursist wordt schriftelijk aangegaan. De cursist ontvangt een factuur. Na het betalen van de non-refundable aanbetaling ontvangt de cursist een bevestiging van inschrijving van het opleidingsinstituut. Indien de cursist jonger dan 18 jaar is, dient een wettelijke vertegenwoordiger het inschrijfformulier mede te ondertekenen.
2.3 De cursist is gehouden iedere wijziging in de persoonlijke gegevens schriftelijk aan het opleidingsinstituut te melden.

 

3. BETALING VAN HET LESGELD

3.1 Het opleidingsinstituut bepaalt de termijnen waarin het lesgeld voldaan moet worden.
3.2 Betaling van het lesgeld of een termijn hiervan dient steeds bij vooruitbetaling te geschieden. Bij betaling in termijnen dient de eerste termijn bij inschrijving te worden voldaan.
3.3 Het opleidingsinstituut mag cursisten, die niet aan de overeengekomen financiële verplichtingen voldoen, van verder onderwijs uitsluiten, in dat geval is zonder uitzondering het verschuldigde lesgeld in zijn geheel direct opeisbaar.

 

4. ANNULEREN VAN DE OPLEIDING

4.1 Bij het voldoen van de aanbetaling ga je akkoord met de algemene voorwaarde van de opleidingsinstituut.
4.2 Aanbetalingen worden niet geretourneerd. Alle aanbetalingen zijn non-refundable.
4.3 Annulering geschiedt per e-mail. Cursist ontvangt per e-mail een bevestiging van ontvangst.
4.4 De training kan tot 7 dagen van tevoren kosteloos worden geannuleerd excl. non-refundable aanbetaling. 
4.5 De training kan tot 7 dagen van te voren kosteloos -excl. non-refundable aanbetaling- worden verplaats. Wanneer deze termijn is verstreken wordt 25% van de aankoopprijs ingenomen. Vanaf 4 dagen vooraf wordt 50% van de aankoopprijs ingenomen. 
4.6 Bij een volledige annulering vanaf 7 dagen vooraf wordt 50% van de aankoopprijs ingenomen. Vanaf 48 uur wordt 100% van de aankoopprijs ingenomen. 

4.7 Bij het niet komen opdagen "no-show" wordt 100% van de aankooprijs ingenomen.
4.8 Bij verzuim wegens ziekte of anderszins dient de cursist hiervan, onder opgave van reden, voor aanvang van de les, kennis te geven aan het opleidingsinstituut. Graag ontvangen wij hiervan schriftelijk bewijs. In geval van overlijden van naasten, hoe vervelend het ook is, ontvangen wij graag een bewijs van overlijden. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een gedachtenisprentje of overlijdensadvertentie.

 

5. IN GEBREKE

5.1 Ongeacht het hiervoor bepaalde zal, indien de cursist in gebreke blijft met betaling van het verschuldigde lesgeld, tot incassomaatregelen worden overgegaan. Het nog te vorderen bedrag wordt verhoogd met de wettelijke rente en incasso- c.q. proceskosten.

 

6. AANSPRAKELIJKHEID

6.1 Alle schade door de cursist toegebracht, hetzij moedwillig hetzij door onachtzaamheid, zal op kosten van de cursist of zijn wettelijk vertegenwoordiger worden hersteld.
6.2 De cursist is aansprakelijk voor beschadigingen aan kleding en andere eigendommen van derden.

 

7. LES

7.1 Het opleidingsinstituut is gerechtigd in ernstige gevallen van overmacht de lestijden en of lesdata dan tussentijds te wijzigen.

7.2 Wanneer de opleidingsinstituut de cursus wilt verplaatsen om een reden zoals artikel 4.8, geldt artikel 4.8 ook voor de opleidingsinstituut. 

 

8. MODELLEN

8.1 Cursist zorgt zelf voor een goed model en een back-up model.
8.2 Ongeacht welke redenen ook zijn wij genoodzaakt om bij een annulering wegens geen en of niet komen opdagen van model te handelen volgens artikel 4.7
8.3 Je kan via de website een ‘get me a model’ ticket kopen voor €25.- inclusief btw in de webshop van de opleidingsinstituut. Tickets kunnen gekocht worden tot uiterlijk 4 (vier) dagen voor de opleidingsdatum.
8.4 De opleidingsinstituut kan echter geen garantie bieden dat het lukt om een model te regelen. Hierbij willen wij je erop wijzen dat uit ervaring modellen ook wel eens niet komen opdagen, of melden zij zich last minute af. Daarom geven wij aan dat wij niet 100% de garantie kunnen bieden voor het regelen van een model.
8.5 Wanneer opleidingsinstituut geen model kan regelen, meldt de opleidingstatuut dit 48 uur voor aanvang aan cursist. Cursist dient dan echter zelf een model te moeten regelen. Als cursist meld jij je aan voor een cursus waarbij modellen nodig zijn. Hierbij ligt de eindverantwoordelijkheid dan ook bij jou zelf voor het regelen van modellen. Als er geen model is, kun je helaas niet deelnemen aan de cursus.
8.6 Wanneer je niet kan deelnemen aan de cursus wegens geen model handelt de opleidingsinstituut volgens artikel 4.7.

 

9. AUTEURSRECHT

9.1 Het auteursrecht op het eigen lesmateriaal van het opleidingsinstituut berust bij het opleidingsinstituut. Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorgaande schriftelijke toestemming van het opleidingsinstituut.

 

10. GESCHILLEN

10.1 Bij geschillen tussen de cursist en het opleidingsinstituut over enig aspect dat samenhangt of voortvloeit uit de overeenkomst tussen Brows by the browdoctor en de cursist, kan een klacht hierover per e-mail worden toegezonden. De directie is verplicht om binnen 14 werkdagen schriftelijk per e-mail te reageren op deze klacht.