🏆3RD WORLDWIDE EYEBROW CHAMPIONSHOP - BROW EDUCATOR OF THE YEAR 2022🏆

ALGEMENE VOORWAARDEN

1.Algemeen

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling, opleiding en transactie tussen Brows by the Browdoctor en een klant waarop Brows by the Browdoctor deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 De klant behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Brows by the browdoctor het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 

2. AVG

2.1 Als je voor de eerste keer een afspraak maakt bij Brows by The Browdoctor, vragen wij een aantal gegevens van je die wij nodig hebben voor onze administratie. Deze gegevens bewaren wij in ons administratiesysteem. Wij gaan hier vertrouwelijk mee om volgens de richtlijnen van Algemene Verordening Gegevensbescherming en beschikt in het verlengde daarvan over een uitgebreid privacy beleid. Brows by the browdoctor is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt als, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Brows by the browdoctor verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. Door het verschijnen bij uw afspraak geeft u blijk kennis te hebben genomen van de bevestiging en akkoord te zijn gegaan met de daaraan verbonden algemene voorwaarden. Eveneens bevestigt u hiermee dat u aan geen van voornoemde allergieën lijdt.
2.2 Voor de behandeling wordt gevraagd of de klant toestemming geeft voor het maken van foto’s en/of video’s. Deze worden gebruikt voor promotiedoeleinden. Indien er geen toestemming wordt gegeven zullen wij geen beeldmateriaal gebruiken van de klant.

 

3. Behandeling

3.1 Brows by the browdoctor zal de overeengekomen behandeling zorgvuldig en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 
3.2 Eventueel gegeven behandelingstijden zijn indicatief. 
3.3 Cliënten kunnen zich op de hoogte stellen van de behandelprijzen en productprijzen via de website. 
3.4 In verband met veiligheids- en hygiënische redenen is het niet toegestaan om huisdieren en/of kinderen en of derde die geen behandelingen hebben mee te nemen in de salon. 

 

4. Betaling
4.1 Om een afspraak te boeken is er een non-refundable aanbetaling vereist van 50% van uw geboekte behandeling(en).
4.2 De aanbetaling wordt in geen geval geretourneerd. Ook niet bij overmacht vanuit de salonpartij. Het bedrag wordt dan geretourneerd in de vorm van een cadeaubon die één jaar geldig is, deze is alleen te besteden bij Brows by the browdoctor.      
4.3 Brows by The Browdoctor vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten voor de consument zichtbaar. 
4.4 Brows by the browdoctor vermeldt prijswijzigingen dertig (30) dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon en op de website.
4.5 De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. 
4.6 Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. 
4.7 De cliënt dient direct na afloop van de behandeling het resterende bedrag van de behandeling en eventuele producten contant of per pinbetaling te voldoen. 

 

5. Inlezen en formulieren
5.1 Klanten kunnen zich op de hoogte stellen van alle voor en nazorg via de website.
5.2 Klanten ontvangen uiterlijk 72 uur voor de afspraak een intake formulier per e-mail.
5.3 Zorg dat u deze 48 uur vòòr uw afspraak digitaal invul. U bent hier zelf verantwoordelijk voor.
5.4 Wanneer u uw intake formulier niet tijdig, na 24 uur voor uw afspraak of op locatie heef ingevuld en er bevinden zich problemen, wordt het volledige bedrag van uw geboekte behandeling in rekening gebracht.
5.5 Bij het uitblijven van betaling zullen wij na 3 herinneringen uw dossier uit handen geven. Alle bijkomende kosten zijn voor uw rekening.

 

6. Verplaatsen
6.1
Het is mogelijk om uw afspraak tot 24 uur van tevoren te verplaatsen.
6.2 Neemt u na 24 uur contact op voor het verplaatsen van de afspraak, dan wordt dit gezien als een no-show. De volledige behandeling wordt bij cliënte in rekening gebracht.
6.3 Bij het uitblijven van betaling zullen wij na 3 herinneringen uw dossier uit handen geven. Alle bijkomende kosten zijn voor uw rekening.

 

7. Annuleringen
7.1 Bij het annuleren van uw afspraak ontvangt u uw aanbetaling in geen geval terug.
7.2 Annuleert u uw afspraak na 24 uur voor uw afspraak, wordt het volledige bedrag van uw geboekte behandeling in rekening gebracht.
7.3 Bij het uitblijven van betaling zullen wij na 3 herinneringen uw dossier uit handen geven. Alle bijkomende kosten zijn voor uw rekening.

 

8. Te laat
8.1 Meer als 10 minuten te laat kan je afspraak vervallen en/of wordt de behandeling ingekort naar een behandeling die wèl nog mogelijk is.
8.2 Wanneer u geen behandeling meer wenst, dan brengen wij de kosten van uw geboekte behandeling in rekening.
8.3 Wanneer u te laat bent en geen enkele behandeling meer mogelijk is brengen wij de kosten van uw geboekte behandeling in rekening. Dit geld bij alle redenen voor het te laat zijn of andere plotselinge situaties waardoor de klant niet op tijd naar de afspraak kan komen.
8.4 Bij het uitblijven van betaling zullen wij na 3 herinneringen uw dossier uit handen geven. Alle bijkomende kosten zijn voor uw rekening.

 

9. No Show
9.1 No-show geldt voor alle verplaatsingen of annuleringen na 24 uur voor uw afspraak.
9.2 Bij een no-show zijn wij genoodzaakt om het resterende bedrag van uw geboekte behandeling in rekening te brengen.
9.3 Bij het uitblijven van betaling zullen wij na 3 herinneringen uw dossier uit handen geven. Alle bijkomende kosten zijn voor uw rekening.

 

10. overmacht
10.1 Brows by the browdoctor is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst indien er sprake is van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, ziekte van de trainer, verkeersstoring, verkeersongeval, weersinvloeden, natuurrampen, internetstoring, stroomstoring, brand, diefstal, overheidsmaatregelen, alsmede iedere andere situatie waarop Brows by the browdoctor geen (beslissende) controle kan uitoefenen.
10.3. In het geval dat Brows by the browdoctor de overeenkomst (deels) niet (tijdig) kan uitvoeren wegens overmacht, dan wordt de cliënt daarvan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld.

 

11. Aansprakelijkheid
11.1 Brows by The Browdoctor is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Brows by The Browdoctor is uitgegaan van door de client verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen en/of medicijngebruik.
11.2 Brows by The Browdoctor heeft het recht een schadevergoeding van je te eisen als je meubilair, apparatuur of producten van ons beschadigt. Diefstal melden we altijd bij de politie.

 

12. Garantie
12.1 Brows by The Browdoctor geeft de cliënt 48 uur garantie op de verrichte verf behandelingen.
12.2 Wanneer de verf is vervaagd binnen 48 uur mag cliënte kosteloos terugkomen.
12.3 Verder staan wij niet garant voor enige allergieën.

  

13. Aankoop webshop
13.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen vanaf de dag dat PostNL deze heeft afgeleverd volgens Track & Trace code.
13.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
13.3 Zij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het product wenst te behouden.
13.4 Als cliënte van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal zij het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren.
13.5 Verzendkosten zijn voor rekening van de klant. Dit geldt voor elke aankoop.
13.6 Wij leveren geen retour labels.
13.7 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
13.8 In geval van ontbinding zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft – excl. verzendkosten - zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontbinding terugbetalen.

 

14. Klachten
14.1 Als de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, gemeld worden aan Brows by The Browdoctor.
14.2 Wanneer de klacht op sociale media wordt geplaatst voordat er contact is opgenomen met Brows By The Browdoctor, worden deze klachten niet meer behandeld.

 

15. Cadeaubonnen
15.1 De cadeaubonnen zijn 1 jaar geldig.
15.2 Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar tegen geld.

 

16. Corona maatregelen
16.1 Indien contactberoepen sluiten i.v.m. coronamaatregelen of andere vormen van staatsgreep, waardoor Brows by The Browdoctor niet open kan, worden alle online en mondelinge afspraken via het onlinesysteem verschoven, of bevroren tot de maatregelen versoepelen en wij weer open mogen.
16.2. Indien contactberoepen gesloten zijn, zijn er geen refunds/restitutie mogelijk.