ALGEMENE VOORWAARDEN OPLEIDINGEN

 

1. Kosten van de opleiding
1.1 Het opleidingsinstituut bepaalt de hoogte van het lesgeld en vermeldt dit duidelijk in de studiegids en op de website.
1.2 Alle genoemde prijzen is inclusief 21% BTW

 

2. De opleiding

2.1 Het opleidingsinstituut verzorgt de opleiding zoals deze vermeld staat op de website of in uw offerte.

2.2 De overeenkomst tussen het opleidingsinstituut en de cursist wordt schriftelijk aangegaan. De cursist ontvangt een factuur. Na het betalen van de non-refundable aanbetaling ontvangt de cursist een bevestiging van inschrijving van het opleidingsinstituut. Indien de cursist jonger dan 18 jaar is, dient een wettelijke vertegenwoordiger het inschrijfformulier mede te ondertekenen.

2.3 De cursist is gehouden iedere wijziging in de persoonlijke gegevens schriftelijk aan het opleidingsinstituut te melden.

 

3. Betaling van het lesgeld

3.1 Het opleidingsinstituut bepaalt de termijnen waarin het lesgeld voldaan moet worden.

3.2 Betaling van het lesgeld of een termijn hiervan dient steeds bij vooruitbetaling te geschieden.
3.3 Bij betaling in termijnen dient de eerste termijn bij inschrijving te worden voldaan.

3.4 Het opleidingsinstituut mag cursisten, die niet aan de overeengekomen financiële verplichtingen voldoen, van verder onderwijs uitsluiten, in dat geval is zonder uitzondering het verschuldigde lesgeld in zijn geheel direct opeisbaar.

 

4. Annuleren van de opleiding

4.1 Aanbetalingen worden niet geretourneerd, ook in geen geval van overmacht. Alle aanbetalingen zijn non-refundable.
4.2 Annulering geschiedt per e-mail. Cursist ontvangt per e-mail een bevestiging van ontvangst.

4.3 Het kosteloos verplaatsen van een training kan tot minimaal 7 dagen van tevoren - exclusief aanbetaling - . Heb je jouw training op een kortere termijn ingeboekt dan bovenstaand? Dan is het kosteloos annuleren en/of verplaatsen niet meer mogelijk.

4.4 Bij het niet tijdig verplaatsen van de cursus, kunt u uw aanbetaling niet meenemen naar uw nieuwe data.

4.5 Bij het niet tijdig annuleren van uw cursus brengen wij de gereserveerde uren (€50,00 excl btw per uur) en uw gekochte starterspakket in rekening. U kunt ervoor kiezen om uw starterspakket alsnog te laten verzenden. De verzendkosten zijn voor u rekening.

4.6 Bij het niet komen opdagen “no-show” brengen wij het volledige bedrag in rekening. De no- showregeling geldt vanaf 48-uur voor uw cursusdata.

4.7 Bij verzuim wegens ziekte of anderszins dient de cursist hiervan, onder opgave van reden, voor aanvang van de les, kennis te geven aan het opleidingsinstituut. Graag ontvangen wij hiervan schriftelijk bewijs. Bij ziekte ontvangen wij graag een doktersverklaring en in geval van overlijden van naasten, hoe vervelend het ook is, ontvangen wij graag een bewijs van overlijden. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een gedachtenisprentje of overlijdensadvertentie.

 

5. IN GEBREKE

5.1 Ongeacht het hiervoor bepaalde zal, indien de cursist in gebreke blijft met betaling van het verschuldigde lesgeld, tot incassomaatregelen worden overgegaan. Het nog te vorderen bedrag wordt verhoogd met de wettelijke rente en incasso- c.q. proceskosten.

6. AANSPRAKELIJKHEID

6.1 Alle schade door de cursist toegebracht, hetzij moedwillig hetzij door onachtzaamheid, zal op kosten van de cursist of zijn wettelijk vertegenwoordiger worden hersteld.

6.2 De cursist is aansprakelijk voor beschadigingen aan kleding en andere eigendommen van derden.

7. LES

Het opleidingsinstituut is gerechtigd in ernstige gevallen van overmacht de lestijden en of lesdata dan tussentijds te wijzigen. In een dergelijk geval van overmacht kan geen beroep worden gedaan op de ontbindende voorwaarde zoals genoemd onder artikel 4. De overeenkomst wordt in dit geval precies hetzelfde behandeld als een overeenkomst zonder ontbindende voorwaarden.

8. AUTEURSRECHT

8.1 Het auteursrecht op het eigen lesmateriaal van het opleidingsinstituut berust bij het opleidingsinstituut. Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorgaande schriftelijke toestemming van het opleidingsinstituut.

 

 

9. GESCHILLEN

9.1 Bij geschillen tussen de cursist en het opleidingsinstituut over enig aspect dat samenhangt of voortvloeit uit de overeenkomst tussen Brows by the browdoctor en de cursist, kan een klacht hierover per e-mail worden toegezonden. De directie is verplicht om binnen 14 werkdagen schriftelijk per e-mail te reageren op deze klacht.

10. MODELLEN

10.1 Cursist zorgt zelf voor een goed model. 10.2 Cursist zorgt voor een 2e (tweede) model

10.3 Ongeacht welke redenen ook zijn wij genoodzaakt om bij een annulering wegens geen en of niet komen opdagen een geregelde model vanuit cursiste artikel 4.4 aan te houden

10.4 Wilt cursist dat Brows by the Browdoctor een model regel. Dient cursist een ‘get me a model’ ticket te moeten kopen voor €20.- inclusief btw in de webshop. Tickets kunnen gekocht worden tot uiterlijk 4 dagen voor de trainingsdata

10.5 Wij kunnen echter geen garantie bieden op dat het ons lukt om voor jou een model te regelen. Hierbij willen wij je erop wijzen dat uit ervaring komen modellen ook wel eens niet opdagen, of melden zij zich last minute ziek. Daarop geven wij aan dat wij niet 100% de garantie kunnen bieden voor het regelen van een model.

10.6 Wanneer opleidingsinstituut geen model kan regelen, meldt de opleidingstatuut dit 48 uur voor aanvang aan cursist. Cursist dient dan echter zelf een model te moeten regelen. Als cursist meld jij je aan voor een training waarbij modellen nodig zijn. Hierbij ligt de eindverantwoordelijkheid dan ook bij jou zelf voor het regelen van modellen. Als er geen model is, kun je helaas niet deelnemen aan de training. De training zal dan worden geannuleerd en zullen wij 40% van de kosten in rekening brengen, gezien de annulering binnen het 14 dagen termijn valt. Dit zijn de Algemene Voorwaarden die je hebt geaccepteerd tijdens het aanmeldingsproces.